Проектът

Интеграцията на новопристигнали мигранти и бежанци на пазара на труда е един от най-важните фактори за тяхната успешна интеграция в обществата на приемащите страни. Както мигрантите, така и организациите, които ги подкрепят, обикновено нямат пряк достъп до компании и други организации, които улесняват техния достъп до пазара на труда.

От друга страна, компаниите обикновено не са запознати с правната рамка, свързана с наемането на мигранти/бежанци, и не притежават уменията за успешното им интегриране в дейностите на компанията. Ето защо е много важно да се изгради капацитета на посредническите организации (търговско-промишлени палати, работодателски асоциации, агенции по заетостта) и центровете за професионално образование и обучение, за да се свържат новопристигналите мигранти с пазара на труда. 

За да се постигне тази цел, партньорите по проекта ще разработят учебни материали и ще проведат обучителни курсове, насочени към посреднически организации и центрове за професионално образование и обучение по няколко теми, свързани с интеграцията на бежанци на пазара на труда. Обучението ще се проведе както присъствено, така и дистанционно посредством онлайн платформа, и ще включва 80 представители на посреднически организации.

След това обучените служители на посредническите организации ще организират дейности, насочени към работодатели, които ще включват информационни кампании, обучение, разработване на уеб портал, предоставяне на подкрепа за свързване на работодатели с бежанци.

Освен това, за да бъдат обогатени трудовия опит и обучението чрез работа на мигрантите, ще бъдат проведени стажове за 150 бежанци, въз основа на потребностите и уменията, необходими на местния пазар на труда. Очакваните резултати са значително подобряване на капацитета на посредническите организации, ангажиране на компанни с наемането на новопристигнали мигранти, и увеличаване на свързаността между уменията на мигрантите и потребностите на местния пазар на труда.