Нашите цели

Един от най-трудните аспекти, свързани с интеграцията на новопристигнали мигранти и бежанци в днешните общества на Европа, е интеграцията им на пазара на труда. Дори и при положение, че интеграцията им на пазара на труда е най-важния елемент, който ще доведе до тяхното социално включване.

Много пъти в основата на този проблем стои липсата на информация от двете страни. Бежанците и мигрантите не знаят кои работни места са налични, какви са потребностите на пазара на труда, кои умения са необходими, какво е приложимото законодателство и т.н. От друга страна много работодатели не са запознати с уменията на пристигащите имигранти и бежанци, не знаят дали могат да ги наемат по законен начин и не са способни да оценят разнообразието, като възможност за развитие на тяхното предприятие. 

Неправителствените организации, които работят с тях, обикновено нямат добра връзка с пазара на труда и имат ограничени контакти с предприятита. За да се преодолее липсата на информация от двете страни, е много важно  да се изгради капацитета и да се оползотвори потенциала на посредническите организации, които стоят между предприятията и обществото. Тези организации включват социалните партньори, търговско-промишлените палати, агенциите по заетостта, центровете за професионално образование и обучение и т.н. Поради своето естество, тези организации могат да заемат водеща роля в интеграцията на бежанци и мигранти на пазара на труда и  свързването им с работодатели.

Тяхната роля може да започне, както предполага и Планът за действие за интеграция на граждани на трети страни, от идентифицирането на предишните умения на бежанците и мигрантите, и да продължи с предоставянето на специализирано професионално образование и обучение, подкрепа за свързване на потребностите на предприятията с вече притежаваните от мигрантите и бежанците умения, предоставянето на подкрепа, свързана със законодателството и бюрокрацията и т.н. Въпреки някои примери за положителни инициативи, насърчавани от икономически и социални участници, в днешно време, повечето посреднически организации, особено в страните на първо пристигане, не притежават необходимия капацитет да подкрепят тези процеси, тъй като са слабо свързани с мигрантите, бежанците и гражданското общество. Проектът цели да запълни тази празнина, като насърчи изграждането на капацитета на посредническите организации, така че да се подкрепи този процес. Процесът по изграждане на капацитета трябва да се основава както на обучение, така и на практическо прилагане на резултатите от обучението, т.е. практически мерки за подкрепа на предприятията и бежанците/мигрантите.

Според концепцията на проекта, няма спешна нужда от разработването на нови инструменти и методи, свързани с интеграцията на граждани на трети страни на пазара на труда. Методите и инструментите съществуват и включват инициативата „Работодатели заедно за интеграцията“, Препоръка на Съвета относно повишаване на уменията, Инструмент на ЕС за профил на уменията на граждани на трети страни, местното законодателство и т.н. Това което липсва, както е отбелязано и в Европейския диалог по въпросите на уменията и миграцията, е информация за тези инициативи и тяхното широко отразяване в европейските общества. Поради тази причина, има спешна нужда от дейности по изграждане на капацитета и обучение, които ще популяризират тези инициативи сред целевите групи на проекта.

Целта на IMMIJOBS е да увеличи интеграцията на пазара на труда на новопристигнали мигранти чрез устойчиви работни места. Това ще бъде постигнато чрез устойчивото участие на посреднически организации (търговско-промишлени палати, синдикати, работодателски асоциации, агенции по заетостта и т.н.) в процеса на свързване на бежанските и мигрантските общности с пазара на труда. Смята се, че посредническите организации имат много решаваща роля, за да подкрепят този процес по устойчив начин. Следователно дългосрочният ефект от проекта е засиленото и устойчиво участие на посредническите организации в подкрепа на интеграцията на граждани на трети страни на пазара на труда, което ще доведе до подобряване на интеграцията им на пазара на труда.