Цели

ЕДНО. Изграждане на капацитета на посреднически организации за подкрепа на интеграцията на новопристигнали мигранти и бежанци на пазара на труда. Изграждането на капацитета ще се осъществи главно чрез обучителни дейности. Очаква се поне 80 представители на посреднически организации да участват в обучителните дейности, както от страните-партньори по проекта, така и извън тях (чрез използването на онлайн обучителна платформа). Целта на проекта е да изгради този капацитет по устойчив начин, така че, посредническите организации да разполагат с всичките необходими материални и човешки ресурси, за да продължат да предоставят тази информация също и след края на проекта.

ДВЕ. Увеличаване на ангажираността на работодателите в процеса. Проектът възнамерява включването на поне 400 работодатели в процеса на подобряване на заетостта на бежанците и мигрантите чрез своите обучителни дейности, информационни кампании, стажове и т.н. Очаква се, че предоставената информация ще увеличи капацитета на работодателите да наемат мигранти и бежанци и също така ще повиши осведомеността относно ползите от наемането на бежанци, както са описани в рамките на Европейския диалог по въпросите на уменията и миграцията. 

ТРИ. Увеличаване на обучението чрез работа на бежанците. Чрез осигуряването на стажове за 150 бежанци и новопристигнали мигранти, се очаква те да развият своите умения за работа, в съответствие с потребностите на местния пазар на труда. С обучението чрез работа, проектът също така цели да приспособи уменията на бежанците, за да са от полза на потребностите на местната икономика.

ЧЕТИРИ. Повишаване на осведоменоста относно съществуващи инструменти на ЕС („Работодатели заедно за интеграцията“, Препоръка на Съвета относно повишаване на уменията, Инструмент на ЕС за профил на уменията на граждани на трети страни) сред работодателите. Очаква се поне 80 % от работодателите, които ще участват в проекта, да не са получавали предварителна информация, свързана с тези инструменти.