Методология

Методологията за постигането на тези цели се основава на дейности по обучение и изграждане на капацитет. По-специално, първата стъпка от проекта ще бъде разработването на учебни материали, предназначени за посреднически организации и центрове за професионално образование и обучение. Основната цел на учебните материали ще бъде да развие знанията, уменията и капацитета на посредническите организации във връзка с потребностите на имигрантите и бежанците за интеграцията им на пазара на труда.

Основните теми, върху които ще се фокусира обученито, са следните:

1/ Инструмент на ЕС за профил на уменията на граждани на трети страни
2/ Предоставяне на оценка/валидиране на уменията, съгласно Препоръката на Съвета относно повишаване на уменията
3/ Права и задължения на бежанци/мигранти относно достъпа им до пазара на труда и на работното място, в съответствие с националното законодателство и практики
4/ Предоставяне на подкрепа на граждани на трети страни след започване на работа, както и на техните работодатели, за да се осигури устойчива заетост
5/ Правна рамка относно правата на гражданите на трети страни на пазара на труда
6/ Насърчаване на многообразие и недискриминация на работното място
7/ Провеждане на стажове и обучение на работното място, предназначени за бежанци
8/ Приспособяване на обучението към потребностите на бежанците и мигрантите

Висчки партньорски организации ще участват активно в разработването на тези учебни материали, всеки според своята експертиза.

Въз основа на разработените учебни материали ще бъде проведено обучение с посреднически организации и центрове за професионално образование и обучение. Обучението ще се проведе както присъствено, така и дистанционно посредством онлайн платформа. За целта ще бъдат разработени учебни материали и ще бъде приспособена платформа за електронно обучение, които да отговарят на потребностите на целевата група. Дистанционният курс ще бъде насочен към всички посреднически организации в Европа, докато присъственото обучение ще се съсредоточи на местно ниво.

Следващият етап е свързан с организирането на дейности, насочени към ангажирането на работодателите. Посредническите организации, които ще бъдат обучени в рамките на предходната дейност, ще разработят мерки, насочени към МСП, за да улеснят тяхното включване на пазара на труда. Тези дейности ще включват: информационни кампании; обучение, насочено към работодатели; разработване на уебпортал за работодатели; предоставяне на подкрепа за свързване с граждани на трети страни. Предвижда се тези услуги да бъдат предоставяни с постоянство от обучения персонал на посредническите организации. 

Заключителната дейност на проекта е свързана с провеждането на стажове за бежанци. Във всяка от участващите страни ще бъдат проведени стажове за бежанци за практическо прилагане на придобитите умения. Ще бъдат спазени следните стъпки при провеждането на стажовете: предоставяне на специализирано обучение за умения, необходими на местния пазар на труда, свързване на стажанти със заинтересовани предприятия, провеждане на стажове.